Search

English

جلسه ۳: منشور حقوق متهم

تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست که در این جلسه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود. قرار بازداشت موقت قرار تأمین کیفری‌ست که بر اساس آن متهم در تمام یا در بخشی از دوران تحقیقات مقدماتی یا دادرسی باید زندانی شود. این قرار شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری‌ست، بنابراین می‌توان گفت بازداشت‌ موقت در اصطلاح کیفری به معنای توقیف یا زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی‌ست که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن نیز ادامه می‌یابد. اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود. با این حال اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه بازداشت متهم باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یا به عنوان اقدام تأمینی در شرایط خاص قانونی باید از بازداشت متهم اجتناب شود. به همین جهت طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید صدور قرار بازداشت موقت اجباری ملغی شده است، مگر آن دسته که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مذکور است. در ادامه این جلسه با اشاره به پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت و بررسی آن از دیدگاه تطبیقی و بین‌المللی به بحث پیرامون منشور حقوق متهم با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرداخته می‌شود.

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی