Search

English

جلسه ۳: شهروندی چیست و شهروند کیست؟

در این جلسه درباره مفهوم شهروندی و نگاهی که آموزش لیبرال به آن دارد می‌گوییم. همچنین به این نکته می‌پردازیم که چرا این مفهوم مهم است و آموزش لیبرال بر آن تاکید دارد.

در جلسه یکم این دوره به مفهوم آموزش لیبرال و فاصله نظام آموزشی کنونی ایران با آن می‌پردازیم.
در جلسه دوم به دو مفهوم کلیدی می‌پردازیم که آموزش لیبرال را از نظام‌های آموزش سنتی متفاوت می‌کند؛ مسئولیت...
در این جلسه درباره مفهوم شهروندی و نگاهی که آموزش لیبرال به آن دارد می‌گوییم. همچنین به این نکته می‌پردازیم...
در این جلسه به بحث هویت فردی و استقلال هویت در یک جامعه و مشخصا جامعه ایران در زمان حاضر می‌پردازیم....
در این جلسه در ادامه پرداختن به مفهوم هویت، درباره گوناگونی هویتی در جامعه و همین‌طور در کلاس‌ها‌ی درس...
تمرکز این جلسه بر تاثیر رسانه‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی بر تربیت شهروندان و نقش آن‌ها در آموزش و...
آموزش در جاانداختن و بسط مفاهیمی مثل شهروندی و حقوق شهروندی بسیار موثر است. در این جلسه به اهمیت این...
دوره آموزش لیبرال، یکی از سه دوره‌ای است که با مخاطب قرار‌دادن مربیان و فعالان اجتماعی آموزش‌و‌پرورش،...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی