Search

English

جلسه ۵: هویت و گوناگونی هویتی

در این جلسه در ادامه پرداختن به مفهوم هویت، درباره گوناگونی هویتی در جامعه و همین‌طور در کلاس‌ها‌ی درس صحبت می‌کنیم.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی