Search

English

اهمیت حمایت از کودکان دارای والد زندانی

باید بدانیم که هیچ تفاوتی ندارد که والدین یک کودک به چه دلیلی زندانی شده‌اند؛ یعنی زندانی سیاسی یا عقیدتی باشند یا با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل یا مسائل مالی در زندان باشند. آنچه اهمیت دارد، دسترسی کودکان به امکانات و خدمات حمایتی از یک سو و آگاهی والدین از آثار زندانی‌شدن‌شان بر کودک و آشنایی با نحوه حمایت از کودک از سوی دیگر است.

آثار زندانی‌شدن والدین بر کودک، طیف وسیعی از آثار روانی، جسمی و رفتاری را شامل می‌شود. لزوما تمام این آثار در تمام کودکان دارای والد زندانی دیده نمی‌شود و تمام کودکان به یک شکل نسبت به زندانی‌شدن والدین‌شان واکنش نشان نمی‌دهند. برخی از آثار نیز در درازمدت خود را نشان می‌دهد.

اما دانستن این طیف وسیع، لزوم حمایت از کودکان برای جلوگیری از ماندگاری و عمیق‌شدن آثار را آشکار می‌کند.

در این ویدیوی کوتاه نگاه کلی می‌کنیم به اهمیت حمایت از کودکان دارای والد زندانی.

دیدن این برنامه را از دست ندهید.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...