Search

English

جلسه ۴: پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر

پیش درآمد درس شمارۀ ۴
مرحلۀ سوّم – “میدان عملیاتی خود را، خویشتن را، و مخالف خود را بشناسید” – مقدمه و نحوۀ استفاده از ابزار طیف همپیمانان

Five Steps to Tactical Innovation – Lesson 4 from Tavaana
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی
١. شناسایی مسئله
٢. تدوین بینش و هدف مشترک
٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain) با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی و طیف همپیمانان (Tactical Map and Spectrum of Allies)
شناسایی مجموعۀ روابط پیرامونِ مسئلۀ اجتماعیِ شناسایی شده و مورد نظر
شناسایی رشتۀ تسلسلِ همپیمانان و رقیبان
۴. کنکاش و گزینش تاکتیک ها
۵. نقشه و برنامه ریزیِ عملیاتی (Action Plan) برای به اجرا گذاردن تاکتیک ها
اهداف دانشجو
١ – با بهره گیری از ابزار طیف همپیمانان، رشتۀ تسلسلِ سهامداران و طرفینِ درگیر یک مسئله را، از منتهی الیه حامیان تا منهیالیه مخالفان آن، شناسایی کنید.

در اغلبِ معضلاتِ مربوط به دگرگونی هایِ اجتماعی، همواره بین آنهایی که خواهان تغییر بوده و آنهایی که با آن مخالفت می وزند، مبارزهای شکل می گیرد.

در نمودار پیش رو، علامت + نشاندهندۀ آنهایی است که حامیان و همپیمانان دگرگونی اند و علامت – نشاندهندۀ مخالفان تغییر می باشد.

در اکثر پویش هایِ اجتماعی برای دگرگونی، لازم نیست که مخالفانِ خود را قانع کنید، حتی اگر مخالفان شما صاحبانِ قدرت باشند. آنچه ضروری است، سوق دادنِ قدم به قدم قاچهایِ طیفِ همپیمانان به سویِ حامیانِ فعال است. معمولاً مردم نه به دستۀ حامیانِ تمام عیار می پیوندند و نه به گروه مخالفانِ تمام عیار. در عوض، آنچه در عمل اتفاق می افتد، دستبندی آنها در درازای طیفی از حامیان فعال تا منفعلین و بی طرفان در یک سو و مخالفین منفعل تا فعال در سوی دیگر طیف است، طیفی که به اصطلاح از آن تحت عنوان طیف همپیمانان یاد می شود.

در همایشِ مجازیِ مربوط به درس چهارم، و با در دست داشتن نمودار افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که با استفاده از ابزار نقشه برداری تاکتیکی در یک رشتۀ تسلسلی و ترسیم کنندۀ اجزاء درگیر در یک مسئلۀ اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفتهاند، چگونگی شناسایی همپیمانان و مخالفان دگرگونی را فرا خواهید گرفت. همچنین خواهید آموخت چگونه می توان دامنۀ راهکارهای انتخابی خود را بر آن تاکتیکهایی متمرکز کنید که از بیشترین قابلیّت برای جلب مخاطب به طیف همپیمانان، برخوردارند. نقشۀ تاکتیکی خود را در همایش آتی به همراه داشته باشید تا با نحوۀ به کار بستن آن در این راستا و برنامه ریزی موفق برای رسیدن به هدف، آشنا شوید.

٢ – با استفاده از نظریۀ سوق دادن همپیمانان به سَمتِ منتهی الیه حامیانِ فعالِ طیفِ، مخاطبینِ راهکارهایِ تاکتیکیِ مشخص را شناسایی و انتخاب کنید.

پس از نقشه برداری تاکتیکی و ترسیم نمودار افراد و گروه های درگیر و مجموعه روابط آنها با یکدیگر و دسته بندی آنها در طول رشتۀ تسلسلیِ طیفِ همپیمانان، در این بخش از آموزش آماده اید تا در چندوچون سوق دادن طیف حامیان منفعل، بیطرفان، و مخالفین منفعل، به سویِ حامیانِ فعالِ هدفِ موردِ نظر خود، به بررسی بپردازید. قاچهای فوق الذکر در این طیف، همانا مخاطبینِ راهکارهایِ تاکتیکیِ شما می باشند. در اینجا پرسشی که مطرح می شود این است که میزان تأثیرگذاری شما بر این مخاطبین چقدر است؟

در جریان بررسی طیف همپیمانان و شناسایی نیروهایی که می توان به سوی حامیان فعال سوق شان داد، همواره هدف نهایی خود را به خاطر داشته باشید.

تکلیف ها

خواندنی ها
۱. مقدمه درس ۴
۲. مثال‌های موردی از تاکتیک‌ها گرفته شده از کتاب تاکتیک‌های جدید

آموزش قربانیان به عنوان انعکاس دهندگان و ناظران حقوق بشر
آموزش ماموران دولتی
تمسخر محاکم
تکلیف قبل از کنفرانس آن لاین:
۱. با استفاده از مثال‌های موردی تاکتیک‌ها از کتاب تاکتیک‌های جدید، ۲ مثال را انتخاب کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید:

مساله را شناسایی نمائید.
هدف را شناسایی نمائید.
مخاطب تاکتیک را شناسایی نمائید.
هم پیمانان و مخالفان را در هر مورد شناسایی نمائید.
۲. مطالعه موردی درس گذشته را مرور نمائید “کودک ۱۰ ساله و طلاق داده شده”: نجود علی‌، “مبارزه علیه ازدواج کودکان در یمن”

لیست خود را(مربوط به تکلیف درس ۳) مرور کنید. شما تمامی ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم را جهت توسعه نقشه تاکتیکی تان لیست کرده اید.
از لیست خود استفاده کرده و هر کدام از روابط مستقیم و غیر مستقیم را در فرم “طیف هم پیمانان” Spectrum of Allies قرار دهید.
۳. با پاسخ‌های خود به جلسه آمده.
کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
Nancy Pearson: گام ۳: “میدان عملیاتی را بشناس، خود را بشناس و مخالف خود را بشناس”- استفاده از نقشه تاکتیکی جهت ایجاد طیف هم پیمانان
تکلیف بعد از کنفرانس آن لاین
۱. با استفاده از نقشه تاکتیکی که ایجاد کرده اید، طیف هم پیمانان خود را طراحی‌ نمائید.

یک نیم دایره کشیده و آن را به ۵ قسمت تقسیم نمائید: هم پیمانان فعال، قیفال، مخالفان فعال، غیر فعال، بی‌ طرفان
هر فرد، گروه، موسسه را در قسمت مربوطه (در نیم دایره) بنویسید.
مخاطب انتخابی خود را از روی نقشه درس ۳، مرور نمائید. آیا همچنان به نظرتان بهترین مخاطب است؟
مخاطبی که به نظرتان بهترین است را انتخاب کنید.
فرم طیف هم پیمانان را تکمیل کنید. طبق فروم مزبور شما نشان می‌دهید که هر فرد، گروه، موسسه در کدام قسمت از طیف قرار می‌گیرد و مخاطب‌های خود را نیز انتخاب می کننید.
۲. فرم را به Nancy Pearson بفرستید nt.tavaana@gmail.com.


اختصاص “مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر” به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

درآمدی به درس نخستمقدمه ای بر استراتژی و تاکتیک View more presentations from Tavaana اهداف دانشجو ۱....
یش درآمد درس شمارۀ ٢مراحل اوّل و دوّم – خویشتن را بشناسید – طرح مسئله و تعین هدف Overview of strategy...
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی١. شناسایی مسئله٢. تدوین بینش و هدف مشترک٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain)...
پیش درآمد درس شمارۀ ۴مرحلۀ سوّم – “میدان عملیاتی خود را، خویشتن را، و مخالف خود را بشناسید”...
پیش درآمد درس شمارۀ ۵مرحلۀ چهارم – کنکاش و گزینش تاکتیک ها Five Steps to Tactical Innovation –...
پیش‌درآمد درس شمارۀ ۶مرحلۀ پنجم و فراتر – تهیۀ برنامۀ عملیاتی – ترکیب استراتژی و تاکتیک و فعال کردن آنها پنج...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی